Miembros del Comité Japonés

33/38

  

Miembros del Comité Japonés y otros dirigentes. Desde la izq., sentados: Ikichi Honda, Kamero Hamamura, Kiyoshi Yamamoto, Isabel de Okawa, Teizo Okawa y su hija Alba, Kamato Yamashiro y Tadashi Kuji. Parados: Yoshimatsu Higashi (2°), Hiroshi Ishikawa (9°, de bigotes), Shigeru Takaichi, Shiro Nishimoto, Eisaku Iino, Ryohei Katayama, Yasuhiko Niimura, Kiichiro Suzuki, Jorge Yamada, Gisei Tamanaha (18°, de bigotes), Kamasuke Agena (penúltimo). Quien sostiene la bandera, a la derecha, es Telmo, hijo de Teizo.