Reunión de la Asociación Japonesa de Mendoza

24/32

  

Reunión de miembros de la Asociación Japonesa del Sur de Mendoza, en el campo de los Morozumi, entre los que se encuentra: Seizo Hoshi, Mario Tamura, Takeshi Morozumi, Keikichi Kobayashi, Susumu Kotani, Tadashi Inatomi, Eduardo Hoshi, Jiro Kikuchi, Shozaburo Terazawa, Yoshichi Takemura, Yukito Shiratori, Norito Shiratori, Kahei Toyoshima, Carlos Kotani, Yoshimi Hosoda.