Antes de salir hacia Mendoza

21/32

  

Año 1931, algunos de los colonos, sobre el Buenos Aires Maru. Desde la izq., atrás: Takaji Takemura, Yukito Shiratori, Shinzo Harada (5°), Shigemasa Tashiro (7°). Adelante: Shozaburo Terazawa (4°), Kazuo Kotani (6°), Iyoko e Ichie Tamura, Ichie Morozumi (11°), Keikichi Kobayashi (12°). Como Tamura, la mayoría era oriunda de Nagano y miembro de la Asociación Rikkokai. (Cortesía de Aida Terazawa)