Colonos de Oberá

12/32

  

Desde la izq., adelante: Kikujiro Nishimura, Tahei Sudo, Yoshiro Sato, Gunji Nakatsuka. Medio: Kataro Otaka, Jiro Minoura, Kunigoro Yamada, Sumi Takakura, Natsu Nakatsuka. Atrás: Funaki, Hisashi Miyauchi, Fujikesa Komatsu, Ken Takakura, Ginzo Suyama y Yuji Watanabe. La imagen es de Apostar a vivir en la selva, de Toshiko Kairiyama, quien es la hija de Yuji Watanabe y esposa de Tokutaro Kairiyama.