Miembros de la Cooperativa de Floricultores Japoneses en la Argentina

24/25

  

Desde la izq., sentados: Eiji Inoue, Ichizu Aizawa, Kijo Ikeda, Itaru Utsunomiya, Koichi Sasaki y Unai Makino. Parados: Jutaro Kori, Jinichi Yasukawa, Jiro Yamada, Ryo Watanabe, Eiichi Okajima y Suejiro Hisaki. En los círculos: Torahiko Iryo, Shigeru Takaichi y Kuhei Gashu.